Integritetspolicy från webygg.se

Den nya dataskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att stärka individens rätt till sin data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna.

Widén & Erikson Byggnads AB behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen och samlar in personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvariga samt i vissa fall hanterar personuppgifter för annans räkning och då i egenskap av personuppgiftsbiträde.

Vi samlar in personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och vi samlar enbart in de uppgifter som behövs för ändamålet. Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vad ändamålet med handlingen är.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter om du företräder en juridisk person som vi har ingått avtal med eller kan komma att ingå avtal med.

Ändamålen med att vi behandlar personuppgifter är:

*När vi bygger bostäder och tecknar följande avtal med köparna.

– Bokningsavtal köp av BR

*När vi utför arbeten där du som kund vill nyttja ROT avdrag

De personuppgifter vi samlar in är:
– Namn
– Adress
– Telefonnummer
– Mailadress
– Personnummer
– Fastighetsbeteckning

Vi sparar dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, enligt lagkrav tex bokföringsmaterial och för att kunna fullgöra eventuella garantiåtaganden.

Om du kontaktar oss via telefon, mail eller per brev kan vi komma att lagra den korrespondensen vilken kan innehålla dina personuppgifter.

När det är nödvändigt delar vi dina uppgifter med olika mottagare dvs personuppgiftsbiträden och myndigheter.

– Skatteverket avseende ROT ärenden

Vi kan låta personuppgiftsbiträden behandla personuppgifter dels genom lagring av data, drift och support av våra system.

Dina rättigheter

– Du har rätt att få reda på vilka uppgifter behandlar om dig och hur länge vi tänkt spara dem.

– Du har vidare rätt till rättelse om några av de uppgifter vi behandlar är felaktig eller behöver kompletteras med hänsyn till de ändamål vi behandlar uppgifterna.

– Du har även rätt att i vissa fall få din data raderad men det gäller dock inte om vi är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna

Kontakta oss via info@webygg.se eller telefon 019-10 24 00.

Personuppgifter behandlas endast av behörig personal med kompetens inom området och lämpliga och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst eller otillåten behandling.

Widén & Erikson Byggnads AB